Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Działalność Biura

2019

Alkohol a przemoc w rodzinie

W dniu  10 kwietnia 2019 r. w auli Urzędu Miasta Zielona Góra przy ulicy Długiej 13, odbyła się konferencja pn. „Alkohol a przemoc w rodzinie” organizowana przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Honorowy patronat nad konferencją objęli Prezydent Miasta Zielona Góra pan Janusz Kubicki oraz Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pan Krzysztof Brzózka.
 
Uczestnicy i zaproszeni goście zostali przywitani przez kierownika Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom panią Lucynę Poźniak. Część dydaktyczną otworzył wykład pani Kamilli Obuchowskiej z Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA pt. „Specyfika funkcjonowania osoby doznającej przemocy w rodzinie. Dlaczego ofiary przemocy pozostają w krzywdzących je związkach? Mechanizmy przemocy i ich wpływ na ofiary.” Kolejna prelekcja pt. „Zastosowanie procedury Niebieskiej Karty na wybranych przykładach” została wygłoszona przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Marlenę Narewską, która od wielu lat zajmuje się tą problematyką. Wykład pani Alicji Czeszyk, z-cy Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze pod przewrotnym tytułem „Spotkanie ze sprawcą przemocy – perspektywa programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” pokazał drugą stronę problemu – jak postępować z tymi, którzy krzywdzą. „Standardy pomocy dzieciom krzywdzonym na przykładzie działań Centrum Pomocy Dzieciom” przedstawiła pani Anna Lechowska ze Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA” z Głogowa .
Konferencję zakończył wykład pani Anity Kucharskiej-Dziedzic, prezeski Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA „Pomoc kobietom i dzieciom z rodzin dotkniętych alkoholizmem i wynikającą z niego przemocą na terenie Zielonej Góry”.
 
W konferencji wzięło udział około 100 osób, w tym pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, funkcjonariusze Policji i więziennictwa, kuratorzy sądowi, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny oraz studenci.
Zaproszeni prelegenci, praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania przemocy, pracujący zarówno z jej ofiarami jak i sprawcami, poruszyli      trudny temat i mamy nadzieję, że skłonili przybyłych na konferencję do refleksji i przede wszystkim do przyjęcia jednego stanowiska, będącego sprzeciwem wobec wszelkich form przemocy, nie tylko tej wynikającej z nadużywania alkoholu.
 

Galeria zdjęć: Alkohol a przemoc w rodzinie 14

Konferencje w 2017 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Dziecko_w_rodzinie_z problemem_alkoholowym 29

Konferencje w 2016 r.

"Poszukiwanie modelu diagnozy i pomocy dzieciom z FASD"

Dnia 2 grudnia 2016 roku w godz. od 10.00 do 15.00 w Auli C Kampusu B Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze odbyła się konferencja nt. „Poszukiwanie modelu diagnozy i pomocy dzieciom z FASD”.
Honorowym patronatem objęli konferencję: Pan Prezydent Janusz Kubicki, Pani Wiceprezydent Zielonej Góry Wioleta Haręźlak, JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego Pan Tadeusz Kuczyński, a także Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Krzysztof Brzózka.
Konferencje uroczyście otworzyła pani Wiceprezydent Wioleta Haręźlak, wyrażając uznanie wobec działań Biura w podejmowaniu tak ważnej społecznie tematyki. W konferencji wystąpili zaproszeni z różnych miejsc Polski prelegenci prezentujący wysoki poziom specjalizacji w dziedzinie FASD. Przedstawili oni główny temat konferencji w różnych aspektach. Omówili medyczne i zdrowotne konsekwencje ekspozycji dziecka w łonie matki na alkohol, wynikające z tego trudności rozwojowe, specyfikę leczenia i terapii dziecka matki pijącej alkohol w czasie ciąży oraz różne formy pomocy rodzinie dziecka z FASD.
Grudniowa konferencja, podobnie jak ta organizowana przez nas w czerwcu otrzymała bardzo pozytywne opinie zarówno od odbiorców, jak i występujących na niej prelegentów. Podkreślany był bardzo wysoki poziom merytoryczny konferencji, dobra jej organizacja i zadbanie o wszelkie drobiazgi. W tym miejscu bardzo dziękujemy Uniwersytetowi Zielonogórskiemu, który użyczył nam sali oraz rzetelnie wywiązał się ze wszystkich ustaleń organizacyjnych.
Na zakończenie wręczane były certyfikaty uczestnictwa w konferencji.
 
 

Galeria zdjęć: Konferencja FASD II 14

Konferencja FASD

Konferencja obyła się dnia 23 czerwca 2016 roku, w Auli C Kampusu B Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze.
 
Honorowym patronatem objęli konferencję: Pani Wiceprezydent Zielonej Góry Wioleta Haręźlak, JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego Pan Tadeusz Kuczyński, a także Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Krzysztof Brzózka.
 

Galeria zdjęć: FASD 2016 16